ITDRR-2016

November 16 - 18, 2016

University of National and World Economy

Sofia, Bulgaria

ITDRR-2016 Program

ITDRR-2016 Proceedings

 

ITDRR-2017

October 25 - 27, 2017

University of National and World Economy

Sofia, Bulgaria

ITDRR-2017 Program

ITDRR-2017 Proceedings

ITDRR-2018

September 20 - 21, 2018

Poznan University of Technology

Poznan, Poland

ITDRR-2018 Program

ITDRR-2018 Proceedings

ITDRR-2019

October 9 - 10, 2019

Kyiv National University of Culture & Arts

Kyiv, Ukraine

Poznan, Poland

ITDRR-2019 Program

ITDRR-2019 Proceedings

ITDRR-2020

December 3 - 4, 2020

University of National and World Economy

Sofia, Bulgaria

ITDRR-2020 Program

ITDRR-2020 Proceedings